Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Oznámenie o výške efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny v roku 2024

On 3 novembra, 2023

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky: Hodnotenie a vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a Technická podpora pri SEA procese Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť ENVICONSULT spol. s r.o. Príslušná dokumentácia k procesu verejného obstarávania je podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
On 26 septembra, 2023

Výzva na predkladanie ponúk

Národný jadrový fond informuje o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Hodnotenie a vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a Technická podpora pri SEA procese Bližšie informácie a podmienky výzvy nájdete vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie na odkaze: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/620361?cHash=e5b44865204eed9644279e34b11901da  
On 8 augusta, 2023

Zverejnenie rozsahu hodnotenia

Národný jadrový fond informuje o zverejnení rozsahu hodnotenia v rámci SEA procesu pre strategický dokument „Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike“ Rozsah hodnotenia je dostupný na odkaze nižšie: Rozsah hodnotenia Pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu je možné predkladať do 10 dní od uverejnenia tohto oznámenia na adresy
On 1 augusta, 2023

Záverečná správa z misie ARTEMIS v SR

Národný jadrový fond informuje o publikovaní záverečnej správy z misie pre medzinárodné posúdenie vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike pod názvom ARTEMIS, organizovanej Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) a ktorá sa uskutočnila na pozvanie SR v dňoch 12. až 22. februára 2023 v Bratislave. Správa je
On 15 mája, 2023

Oznámenie o začatí SEA procesu

Národný jadrový fond informuje o predložení oznámenia v rámci SEA procesu pre strategický dokument „Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike“ Bližšie informácie sú dostupné na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vnutrostatny-program-nakladania-s-vyhoretym-jadrovym-palivom-radioakti DOPLNENÉ 11.8.2023: Rozsah hodnotenia je dostupný na https://www.njf.sk/sea-proces-rozsah-hodnotenia/
On 2 marca, 2023

Misia ARTEMIS v SR

Misia pre medzinárodné posúdenie vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike pod názvom ARTEMIS, organizovaná Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) sa uskutočnila na pozvanie SR v dňoch 12. až 22. februára 2023 v Bratislave. Národný jadrový fond ako gestor pre vytvorenie a sledovanie vnútroštátneho
On 16 decembra, 2022

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Národný jadrový fond informuje o zverejnení konsolidovaného znenia smernice č. 6/2019 MH SR o podávaní, preverovaní a evidencii oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, ktoré vyplývajú zo Smernice č. 4/2022 MH SR z 12. decembra 2022.
On 11 augusta, 2022

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku verejného obstarávania za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na predmet zákazky: „Zabezpečenie stravovania formou elektronických stravovacích kariet“