Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Podúčty a žiadosti

PODÚČTY A ŽIADOSTI

PODÚČTY

Zo zdrojov Národného fondu sú vytvárané účelové podúčty a analytické účty, ktoré zohľadňujú jednotlivé jadrové zariadenia a účel, na ktorý budú použité. Príspevky od prevádzkovateľov jadrových elektrární (povinné príspevky) a príspevky od prevádzkovateľov nereaktorových jadrových zariadení (povinné platby) sú teda vedené na príslušných podúčtoch a analytických účtoch spolu s výnosmi z termínovaných vkladov na účtoch v Štátnej pokladnici. Ostatné zdroje, napr. odvod určený na krytie historického dlhu,  sú prerozdelené na jednotlivé podúčty a analytické účty podľa aktuálnej potreby a v súlade s účelom, na ktorý môžu byť použité. Z podúčtov a analytických účtov sú podľa potreby poskytované finančné prostriedky na činnosti priamo súvisiace s určením konkrétneho podúčtu, resp. analytického účtu. Štruktúra účelových podúčtov a analytických účtov je nasledovná:

podúčet a) na vyraďovanie jadrových zariadení v lokalite Jaslovské Bohunice v štruktúre týchto analytických účtov:
jadrová elektráreň A1,
jadrová elektráreň V1,
jadrová elektráreň V2,
podúčet b) na vyraďovanie jadrových zariadení v lokalite Mochovce v štruktúre týchto analytických účtov:
jadrová elektráreň Mochovce 1, 2,
jadrová elektráreň Mochovce 3, 4,
podúčet c) na vyraďovanie ďalších jadrových zariadení uvedených do prevádzky po 1. januári 2019,
podúčet d) na nakladanie s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu,
podúčet e) na vyhľadávanie lokalít, výstavbu, prevádzku a uzatváranie úložísk rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva vrátane súvisiaceho výskumu a vývoja, ako aj podpory dotknutej verejnosti v štruktúre analytických účtov:
Republikové úložisko RAO v lokalite Mochovce,
hlbinné úložisko,
podúčet f) na inštitucionálnu kontrolu úložísk,
podúčet g) na dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva,
podúčet h) na správu Národného jadrového fondu,
podúčet i) na zábezpeky na úhradu výdavkov určených na nakladanie s nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi,
podúčet j) na vyraďovanie nereaktorových jadrových zariadení a uzatváranie Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v štruktúre týchto analytických účtov:
Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej elektrárne A1,
Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
podúčet k) na sústreďovanie finančných prostriedkov z pokút a sankcií.

ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z FONDU

Národný jadrový fond používa finančné prostriedky v súlade s vnútroštátnym programom na činnosti súvisiace s vyraďovaním jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach vrátane nakladania s odpadmi a materiálmi z tohto vyraďovania, na skladovanie vyhoretého jadrového paliva z jadrovej elektrárne V1 a na činnosti súvisiace s vývojom hlbinného úložiska pre vyhoretého jadrové palivo a odpady vyššej aktivity. Ďalej sú prostriedky používané na nakladanie s radioaktívnymi a jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu, ako aj na správu samotného Národného jadrového fondu.

Finančné prostriedky sú poskytované na základe žiadostí, ktoré posudzuje Rada správcov NJF a následne schvaľuje výšku finančných prostriedkov pre tieto žiadosti. Žiadateľ a žiadosť musia samozrejme spĺňať všetky podmienky uvedené v zákone o Národnom jadrovom fonde. Po schválení výšky finančných prostriedkov je so žiadateľom uzavretá zmluva na príslušný rozpočtový rok.

Podúčet a)

na vyraďovanie jadrových zariadení v lokalite Jaslovské Bohunice v štruktúre týchto analytických účtov:

jadrová elektráreň A1
jadrová elektráreň V1
jadrová elektráreň V2

Podúčet b)

na vyraďovanie jadrových zariadení v lokalite Mochovce v štruktúre týchto analytických účtov:

jadrová elektráreň Mochovce 1, 2
jadrová elektráreň Mochovce 3, 4

Podúčet c)

na vyraďovanie ďalších jadrových zariadení uvedených do prevádzky po 1. januári 2019

podúčet d)

na nakladanie s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu

podúčet e)

na vyhľadávanie lokalít, výstavbu, prevádzku a uzatváranie úložísk rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva vrátane súvisiaceho výskumu a vývoja, ako aj podpory dotknutej verejnosti v štruktúre analytických účtov:
Republikové úložisko RAO v lokalite Mochovce
hlbinné úložisko

podúčet f)

na inštitucionálnu kontrolu úložísk

podúčet g)

na dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva v samostatných jadrových zariadeniach

podúčet h)

na správu Národného jadrového fondu a výdavkov s ňou súvisiacich

podúčet i)

na zábezpeky na úhradu výdavkov určených na nakladanie s nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi

podúčet j)

na vyraďovanie nereaktorových jadrových zariadení a uzatváranie Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v štruktúre týchto analytických účtov:

Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej elektrárne A1
Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice
Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce
Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice
Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce

podúčet k)

na sústreďovanie finančných prostriedkov z pokút a sankcií