Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Zdroje jadrového fondu

Zdroje fondu

Zdroje jadrového fondu sú tvorené hlavne z príspevkov od držiteľov povolenia na prevádzku reaktorových a nereaktorových jadrových zariadení, ako aj z odvodu vyberaného prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľmi distribučných sústav, ktorý je určený na úhradu historického dlhu. Ďalším dôležitým zdrojom sú aj úroky z vkladov na účtoch NJF. Všetky zdroje sú účelovo určené, čo  znamená, že môžu byť použité len za účelom zabezpečenia činností, na ktoré boli podľa zákona kumulované.

povinné príspevky

Prispievateľmi sú prevádzkovatelia jadrového zariadenia určeného na výrobu elektrickej energie v SR. Na Slovensku máme v prevádzke dve takéto jadrové zariadenia a to jadrovú elektráreň V2 v Jaslovských Bohuniciach a jadrovú elektráreň v Mochovciach 1, 2 blok. Tieto elektrárne odvádzajú každoročne finančné prostriedky, tzv. povinné príspevky,  do Národného jadrového fondu, ktoré sú sústreďované na vyčlenených podúčtoch Národného jadrového fondu. Ročná výška príspevku je periodicky, každých šesť rokov, prehodnocovaná za účelom zohľadnenia aktuálnych poznatkov stavu jadrových elektrární, vývoja v procese vyraďovania a zohľadnenia okolitých aspektov, ktoré majú významný a priamy vplyv na konečnú cenu vyraďovania týchto zariadení.

povinné platby

Do jadrového fondu odvádzajú finančné prostriedky aj prevádzkovatelia jadrových zariadení iných ako jadrových zariadení určených na výrobu elektrickej energie (tzv. nereaktorové jadrové zariadenia). Do tejto skupiny jadrových zariadení zaraďujeme technologické linky a objekty určené na spracovanie, úpravu a skladovanie rádioaktívneho odpadu, skladovanie vyhoretého jadrového paliva a uloženie rádioaktívnych odpadov.

transfer z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ďalším zdrojom Národného jadrového fondu je odvod vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľmi distribučných sústav. Odvod je zahrnutý v cene za elektrickú energiu dodanú jej koncovým odberateľom. Tieto prostriedky prevádzkovatelia prenosovej a regionálnych distribučných sústav odvádzajú na účet Ministerstva hospodárstva SR, ktoré ich následne cez transfer z jeho účtu prevedie do Národného jadrového fondu. Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov súvisiacich s tzv. historickým dlhom, ktorý vznikol neodvádzaním finančných prostriedkov prevádzkovaných jadrových elektrární do jadrového fondu do konca roka 1994 (kedy bol zriadený Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi). Tento odvod je použitý na činnosti súvisiace s vyraďovaním jadrovej elektrárne A1 a z časti jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach.

výnosy z vkladov na účtoch Národného jadrového fondu

Nezanedbateľným príjmom sú aj úroky z termínovaných vkladov v Štátnej pokladnici. Zhodnocované sú vklady z jednotlivých podúčtov a analytických účtov Národného jadrového fondu, ku ktorým sú pripisované aj príslušné výnosy.

dotácie zo štátneho rozpočtu na rádioaktívne a jadrové materiály neznámeho pôvodu

Národný jadrový fond zabezpečuje finančné zdroje zo štátneho rozpočtu na nakladanie s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi, ktorých pôvodca nie je známy. Tieto zdroje sú Národnému jadrovému fondu poskytované formou dotácie z Ministerstva hospodárstva SR a vynaložené náklady na tieto činnosti sú súčasťou štátneho rozpočtu.

zábezpeky za vysokoaktívne žiariče

Národný jadrový fond spravuje finančné prostriedky od organizácií zaoberajúcimi sa činnosťami, na ktoré využívajú vysokoaktívne žiariče (napr. v zdravotníctve, v priemysle a pod.). Tieto finančné prostriedky sú určené na nakladanie s takýmito vysokoaktívnymi žiaričmi v prípade ich likvidácie.

pokuty

Pokuty uložené Úradom jadrového dozoru SR za porušenie ustanovení Atómového zákona sú taktiež príjmom Národného jadrového fondu. Príjmom sú aj sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými financiami.

ďalšie zdroje

Okrem týchto zdrojov môže do Národného jadrového fondu prispievať aj štát, organizácie v rámci SR, ako aj z iných krajín. Tieto prostriedky ale musia byť účelovo viazané na činnosti súvisiace so záverečnou časťou mierového využívania jadrovej energie.

Bilancia zdrojov jadrového fondu

Príjmy do NJF

Finančné prostriedky na záverečnú časť jadrovej energetiky začali byť zhromažďované od roku 1995 zriadením Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR (ŠFL JZ). Prevažnú časť príjmov tvorili príspevky od prevádzkovateľa reaktorových jadrových zariadení, dotácie zo štátneho rozpočtu, úroky z vkladov na účtoch. Nástupcom ŠFL JZ sa stal  Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, ktorý bol zriadený zákonom č. 238/2006 Z. z. Od roku 2011 sa stal dôležitým príjmom do Národného jadrového fondu aj odvod, ktorý je zakomponovaný do ceny pre koncových odberateľov elektrickej energie a slúži na úhradu nákladov spojených s takzvaným historickým dlhom. Od roku 2019, prijatím nového zákony o Národnom jadrovom fonde, prispieva do jadrového fondu aj držiteľ povolenia na prevádzku nereaktorových jadrových zariadení za účelom sporenia si na ich budúce vyraďovanie.

 

Výdaje NJF

Finančné prostriedky Národného jadrového fondu môže čerpať len oprávnený žiadateľ, ktorý je držiteľom povolenia vydaného Úradom jadrového dozoru SR alebo Úradom verejného zdravotníctva SR v prípade nakladania s vysokoaktívnymi žiaričmi podľa osobitného predpisu. Čerpanie finančných prostriedkov musí byť realizované podľa zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 31/2019 Z. z. Slovenská republika sa musí vysporiadať so záťažou v podobe havarovanej experimentálnej jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach. Na činnosti spojené so zabezpečením bezpečného vyraďovania jadrovej elektrárne A1 je poskytovaná najväčšia časť z finančných prostriedkov NJF. Zvyšné finančné prostriedky sú použité na spolufinancovanie vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach, skladovanie vyhoretého jadrového paliva z jadrovej elektrárne V1 v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva a časť je použitá na nakladanie s jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu.