Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Poskytovanie finančných prostriedkov

Vyraďovanie jadrových elektrární

Vyraďovanie jadrového zariadenia podľa zákona 541/2004 Z. z. (Atómový zákon) predstavuje činnosti po ukončení prevádzky, ktorých cieľom je vyňatie jadrového zariadenia z pôsobnosti atómového zákona, čo znamená, že zariadenie už nie je jadrovým zariadením.

Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi

Nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi sa rozumie ich zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, úprava, manipulácia a ukladanie. Národný jadrový fond financuje činnosti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi súvisiace s vyraďovaním jadrovej elektrárne A1 a V1.

Nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom

Národný jadrový fond aktuálne financuje činnosti súvisiace s dlhodobým skladovaním vyhoretého jadrového paliva z jadrovej elektrárne V1. Taktiež zodpovedá za financovanie činností vývoja hlbinného úložiska.

Radioaktívne a jadrové materiály neznámeho pôvodu

Pokiaľ nemožno zistiť pôvodcu alebo vlastníka rádioaktívneho materiálu, príslušný orgán vyhlási nález za inštitucionálny rádioaktívny odpad a náklady na jeho likvidáciu znáša štát. Národný jadrový fond je garantom krytia týchto nákladov, ktorých úhrada je realizovaná z dotácie Ministerstva hospodárstva SR.

Zábezpeky za nepoužívané vysokoaktívne žiariče

Národný jadrový fond spravuje finančné zábezpeky na vysokoaktívne žiariče, ktoré majú povinnosť skladať žiadatelia o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu pri nakladaní s vysokoaktívnym žiaričom. Finančnú zábezpeku nemusia skladať v prípade splnenia podmienok definovaných v § 30 ods. 9 zákona č. 87/2018 Z. z.