Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Vyraďovanie JE V1

VYRAĎOVANIE JADROVEJ ELEKTRÁRNE V1

Prevádzka a vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 V SKRATKE

Jadrová elektráreň V1 bola prvou jadrovou elektrárňou typu VVER v bývalom Československu.  I. a II. blok, každý s elektrickým výkonom 440 MW boli v prevádzke od roku 1978/1979 do roku 2006/2008.

V rámci prístupových rokovaní vstupu SR do EÚ prijala vláda Slovenskej republiky záväzok definitívne odstaviť oba bloky jadrovej elektrárne V1 k decembru 2008. Ich vyraďovanie sa uskutočňuje od roku 2011 po získaní povolenia na vyraďovanie v dvoch etapách s termínom ukončenia v roku 2025.

Plánovaný koncový stav po ukončení 2. etapy predstavuje lokalitu, kde všetky rádioaktívne odpady budú spracované a odstránené a budovy budú zdemolované až na dno stavebnej jamy. Následne, po detailnej kontrole lokality a spätnom zásype stavebných jám bude lokalita environmentálne sanovaná, uvoľnená spod administratívnej kontroly ustanovení atómového zákona a sprístupnená na neobmedzené, teda aj nejadrové, priemyselné využitie lokality.

K hlavným a časovo i finančne najnáročnejším činnostiam vyraďovania patrí demontáž technologických zariadení reaktora a jeho chladiaceho okruhu, ako aj ostatných systémov v kontrolovanom pásme, dekontaminácia a demolácia stavebných objektov budovy reaktora, pomocných objektov a nakladanie s materiálom z vyraďovania. To zahŕňa monitorovanie a uvoľňovanie materiálov spĺňajúcich limitné hodnoty do životného prostredia ako aj komplexné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich konečného uloženia v úložisku.

NÁKLADY NA VYRAĎOVANIE JADROVEJ ELEKTRÁRNE V1 A SPÔSOB ICH KRYTIA

Náklady na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 sú kryté z  prostriedkov odvedených pre účely vyraďovania počas obdobia prevádzky v rokoch 1995 až 2008, ktoré však nepokrývajú celkovú potrebu, a preto je potrebné čiastočné financovanie z odvodov určených na krytie historického dlhu, obdobne ako je to v prípade krytia nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne A1. Prevažná časť nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 je hradená zo zdrojov EÚ prostredníctvom Medzinárodného fondu na podporu odstavenia jadrovej elektrárne V1 (BIDSF) ako zmiernenie finančných dopadov za predčasné odstavenie tejto elektrárne z prevádzky. Vyraďovanie tejto elekrárne je realizované formou parciálnych projektov, pričom finančné prostriedky zo zdrojov EÚ sú čerpané formou grantových dohôd na realizáciu jednotlivých projektov.

Časť nákladov je hradená aj z Národného jadrového fondu, ktorý vytvára zo zdrojov účelové podúčty a analytické účty. Finančné prostriedky určené na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania (okrem ukladania rádioaktívnych odpadov) sú sústredené na analytickom podúčte jadrovej elektrárne V1. Finančné prostriedky na činnosti súvisiace s ukladaním nízkoaktívnych a veľmi nízkoaktívnych odpadov z vyraďovania sú poskytované z podúčtu e) analytický účet „Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v lokalite Mochovce“. Náklady na dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva z jadrovej elektrárne V1 sú hradené z podúčtu g), ktorý je na tento účel určený.  Z týchto podúčtov, resp. analytických účtov sú potom poskytované spoločnosti JAVYS, a. s. zabezpečujúcej celý proces vyraďovania, nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania a skladovania vyhoretého jadrového paliva. Celková suma finančných prostriedkov od roku 1997 do konca roku 2018 použitá z Národného jadrového fondu na krytie nákladov na analytickom účte jadrovej elektrárne V1 predstavuje 101,3 mil. EUR. Táto suma zahŕňa finančné prostriedky použité na  správu, opravy a údržbu zariadení a objektov jadrovej elektrárne V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania (okrem ukladania rádioaktívnych odpadov poskytovaných z podúčtu e)), riadenie projektov vyraďovania a čiastočné spolufinancovanie vlastných projektov vyraďovania popri zdrojoch z EÚ. Finančné prostriedky vynakladané na skladovanie vyhoretého jadrového paliva z jadrovej elektrárne V1 a investičné akcie s tým súvisiace sú bližšie popísané v sekcii skladovania vyhoretého jadrového paliva.

Celková predpokladaná výška nákladov na samotné vyradenie jadrovej elektrárne V1 bez nákladov na vyhoreté jadrového palivo predstavuje 1 239 mil. EUR.