Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Spracovanie a úprava RAO

SPRACOVANIE A ÚPRAVA RAO

Zariadenia na spracovanie a úpravu RAO v lokalite Jaslovské Bohunice

V lokalite Jaslovské Bohunice je hlavným zariadením pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (RAO) z vyraďovania jadrovej elektrárne A1 a V1 jadrové zariadenie Technológie spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO). Súčasťou zariadenia TSÚ RAO je hlavne Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov, v ktorom sa nachádzajú technológie, ako vysokotlaké lisovanie, spaľovňa, zariadenia na zahusťovanie kvapalných RAO a cementačná linka. Ďalej sú súčasťou TSÚ RAO aj bitúmenačné linky, čistiaca stanica rádioaktívnych vôd, pracovisko na spracovanie použitých vzduchotechnických filtrov, fragmentačné pracoviská, veľkokapacitná dekontaminačná linka a certifikované sklady pre rádioaktívne odpady.

K skladbe tohto jadrového zariadenia v budúcnosti pribudne aj zariadenie na pretavovanie kovových RAO. Je určené na dekontamináciu kovov s určitým charakterom kontaminácie, kedy sú rádionuklidy nakoncentrované v hornej časti taveniny, tzv. troska, čím dochádza k zníženiu aktivity v ostatnej časti taveniny. Investičná akcia je realizovaná v rámci projektov vyraďovania jadrovej elektrárne V1 s podielom financovania 19 % z BIDSF a 81 % zo zdrojov Národného jadrového fondu a JAVYS, a. s. Zariadenie a súvisiace technológie sú už nainštalované v priestoroch jadrovej elektrárne A1 a v blízkej budúcnosti bude uvedené do aktívnej prevádzky.

Jadrová elektráreň A1 má svoje špecifiká a s tým spojené špecifické pracoviská a zariadenia na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov. Jedným takým špecifikom je aj potreba nakladania s kontaminovanými zeminami a betónmi. Ku kontaminácii zemín a betónov došlo z dôvodu netesností v konštrukciách zariadení, ako aj horším prístupom ku kultúre v bezpečnosti v minulých obdobiach. Kontaminované zeminy a betóny sú triedenie na špeciálnom pracovisku a podľa zistenej úrovne kontaminácie buď uvoľnené do životného prostredia alebo uložené na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov v Mochovciach.

Ďalším špecifikom je spracovanie tzv. chrompiku, dochladzovacieho média pre vyhoreté jadrové palivo, ktorý bol významne kontaminovaný rádionuklidmi z paliva. Chrompik je solidifikovaný procesom vitrifikácie spočívajúcom v zalievaní RAO do sklenenej matrice. Na špeciálnych pracoviskách sú spracovávané procesom dekontaminácie a fragmentácie tzv. puzdrá dlhodobého skladu, ktoré boli využívané na skladovanie vyhoretého jadrového palivo. Taktiež sú využívané špeciálne zariadenia na cementáciu historických kalov z vnútorných, ako aj z vonkajších objektov jadrovej elektrárne A1.

Nízkoaktívne odpady spracované a upravené popísanými technológiami sú ďalej vložené do vláknobetónového kontajnera a zaliate cementačnou kašou. Následne sú prepravené na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v Mochovciach. Ak sa jedná o odpady vyššej aktivity, ktoré nemôžu byť uložené na tomto úložisku, tieto sú skladované v špeciálnom sklade, tzv. Integrálny sklad, a čaká sa buď na prirodzený pokles ich aktivity rádioaktívnou premenou a následné uloženie v existujúcom úložisku alebo na ich uloženie v hlbinnom úložisku.

Zariadenia na spracovanie a úpravu RAO v lokalite Mochovce

V lokalite Mochovce sa nachádza zariadenie s názvom Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (FS KRAO). Toto zariadenie slúži primárne na spracovanie a úpravu kvapalných rádioaktívnych odpadov z prevádzky jadrovej elektrárne Mochovce. Súčasťou tohto zariadenia sú bitumenačné linky, linka na zahusťovanie rádioaktívnych koncentrátov a cementačná linka, ktorá sa využíva na zalievanie vláknobetónových kontajnerov cementovou kašou. Kapacita tohto zariadenia vysoko presahuje potreby spracovania a úpravy prevádzkových rádioaktívnych odpadov z lokality Mochovce. Pre lepšie využitie kapacít sú preto v tomto zariadení zalievané aj vláknobetónové kontajnery s pevnými a spevnenými odpadmi z vyraďovania jadrovej elektrárne A1 a V1.