Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Vyraďovanie JE A1

VYRAĎOVANIE JADROVEJ ELEKTRÁRNE A1

Prevádzka a vyraďovanie jadrovej elektrárne A1 v skratke

Jadrová elektráreň A1 bola koncipovaná ako experimentálna s možnosťou energetického využitia. Bola postavená v rokoch 1958 – 1972. Ako palivo bol použitý prírodný (neobohatený) kovový urán. Hlavnou charakteristikou tejto elektrárne bola dvojokruhová konštrukcia reaktora, v ktorej bol oddelený okruh chladiaceho plynu využívaného na chladenie palivových článkov a moderátora, ktorý v reaktore znižuje energiu neutrónov a tým ovplyvňuje štiepne, ako aj iné reakcie.  Na chladenie aktívnej zóny sa používal oxid uhličitý. Ako moderátor sa využívala ťažká voda. Od roku 1972 do roku 1977 bola prevádzkovaná na rôznej výkonovej úrovni.

Počas prevádzky došlo k dvom nehodám. Pri prvej nehode v roku 1976 došlo k vymršteniu čerstvého palivového článku po jeho zavezení do chladiaceho kanála aktívnej zóny (výmena paliva prebiehala v tomto reaktore kontinuálne bez prerušenia prevádzky reaktora) do reaktorovej sály a následnej strate tesnosti reaktora a úniku chladiaceho oxidu uhličitého. Pri druhej nehode v roku 1977 došlo k prehriatiu palivového článku z dôvodu neúplného odstránenia absorbčného materiálu, ktorý sa vkladal do palivových článkov za účelom absorbovania vlhkosti počas skladovania. Následkom tejto nehody došlo k prieniku moderátora do chladiaceho okruhu oxidu uhličitého, kde spôsobil poškodenie pokrytia paliva. Po druhej nehode bola elektráreň odstavená.

Procesu vyraďovania, aj z hore uvedených dôvodov, predchádzala dlhá prípravná fáza a proces vyraďovania bol rozdelený do 5 po sebe nasledujúcich etáp s časovým harmonogramom od roku 1999 do roku 2033. Špecifikom vyraďovania tejto elektrárne je, že niektoré objekty a zariadenia budú preradené pod jadrové zariadenia Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO), s ktorým je táto elektráreň priestorovo a technologicky prepojená. Preto sú náklady na demoláciu týchto objektov zahrnuté do nákladov vyraďovania nereaktorového jadrového zariadenia TSÚ RAO. Ďalším špecifikom je prítomnosť kontaminovaných zemín a betónov v areáli tejto elektrárne.

Aktuálne prebieha spojená 3. a 4. etapa vyraďovania tejto jadrovej elektrárne.

Časový priebeh a prehľad hlavných činností realizovaných pred samotným vyraďovaním, ako aj v priebehu jednotlivých etáp vyraďovania je zobrazený v nasledovných diagramoch.

Náklady na vyraďovanie jadrovej elektrárne A1 a spôsob ich krytia

Náklady na vyraďovanie tejto jadrovej elektrárne sú kryté z odvodu, ktorý je vyberaný prevádzkovateľmi prenosovej a distribučných sústav a slúži na úhradu tzv. historického dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov na krytie nákladov súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky. Tento odvod je vyberaný od koncových užívateľov elektrickej energie, je súčasťou ceny za dodanú elektrickú energiu a slúži nielen na krytie nákladov súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej elektrárne A1, ale aj na krytie nákladov na činnosti záverečnej časti jadrovej elektrárne V1.

NJF vytvára zo zdrojov účelové podúčty a analytické účty, pričom finančné prostriedky určené na vyraďovanie jadrovej elektrárne A1 a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania (okrem ukladania rádioaktívnych odpadov) sú sústredené na analytickom účte jadrovej elektrárne A1. Z tohto analytického účtu sú potom poskytované žiadateľom, ktorí splnili všetky podmienky definované zákonom č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde. Finančné prostriedky na vyraďovanie jadrovej elektrárne A1 a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania sú aktuálne poskytované spoločnosti JAVYS, a. s., ktorá každoročne predkladá žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF a je držiteľom povolenia na vyraďovanie tejto elektrárne. Celková suma finančných prostriedkov od roku 1995 do konca roku 2018 použitá na krytie nákladov na analytickom účte jadrovej elektrárne A1 predstavuje 682,7 mil. EUR. Táto suma zahŕňa finančné prostriedky použité na samotné vyraďovanie, správu, opravy a údržbu zariadení a objektov jadrovej elektrárne A1, inováciu, rozšírenie a rekonštrukciu zariadení, ako aj nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania (okrem ukladania rádioaktívnych odpadov). Finančné prostriedky na ukladanie nízkoaktívnych a veľmi nízkoaktívnych odpadov z vyraďovania jadrovej A1 sú poskytované z analytického účtu e) „Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v lokalite Mochovce“

Výhľad oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou a zabezpečením vyraďovacích činností jadrovej elektrárne A1 od roku 2015 do roku 2033 bol podľa platného vnútroštátneho programu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom stanovený na sumu 578,4 mil. EUR (v cenách roku 2014, bez ukladania rádioaktívnych odpadov).