Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Vyraďovanie JE

VYRAĎOVANIE JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ

Jadrové zariadenia v SR

Po ukončení prevádzky musí byť  každé jadrové zariadenie v Slovenskej republike bezpečne vyradené z prevádzky. V Slovenskej republike v súčasnosti existuje v dvoch lokalitách desať jadrových zariadení, ktoré sú alebo postupne budú predmetom vyraďovania. Toto spektrum zahŕňa jadrové elektrárne a tiež nereaktorové jadrové zariadenia určené na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.

Základné údaje o všetkých reaktorových blokoch sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Elektráreň
Lokalita
Typ reaktora
Počet blokov/
elektrický výkon na blok [MWe]
Stav elektrárne
Dátum prvej kritickosti
Držiteľ povolenia
JE Bohunice A1
J. Bohunice
KS-150
1/143
Vo vyraďovaní
od r. 1999
1972
JAVYS, a. s.
JE Bohunice V1
J. Bohunice
VVER-440/230
2/440
Vo vyraďovaní
od r. 2006
1978 – 80
JAVYS, a. s.
JE Bohunice V2
J. Bohunice
VVER-440/213
2/505
V prevádzke
1984 – 85
SE, a. s.
JE EMO 1, 2
Mochovce
VVER-440/213
2/470
V prevádzke
1998 – 99
SE, a. s.
JE EMO 3, 4
Mochovce
VVER-440/213
2/440
Príprava k uvedeniu
do prevádzky
2020 – 2021 (predpoklad)
SE, a. s.

Medzi jadrové zariadenia, ktoré nie sú určené na výrobu elektrickej energie (tiež označované ako „nereaktorové“  jadrové zariadenia) patria:

  • Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov,
  • Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkovaný v lokalite J. Bohunice,
  • Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov v lokalite Mochovce,
  • Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov v lokalite J. Bohunice,
  • Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v lokalite Mochovce.

Základné postupy vyraďovania jadrových zariadení

Vyraďovanie jadrového zariadenia podľa zákona č. 541/2004 Z. z. (Atómový zákon) predstavuje činnosti po ukončení prevádzky, ktorých cieľom je vyňatie jadrového zariadenia z pôsobnosti atómového zákona, čo znamená, že zariadenie už nie je viac jadrovým zariadením. Proces vyraďovania môže začať až po vyvezení jadrového paliva z reaktora a po fáze ukončovania prevádzky sa môže začať spravidla etapovité odstraňovanie jednotlivých zariadení a objektov, rozoberanie, demontáž, demolácia a nakladanie s jednotlivými druhmi materiálov a rádioaktívnych odpadov. Prostredníctvom dekontaminačných postupov je snaha, aby čo najväčšia časť materiálov z vyraďovania bola buď ako využiteľná surovina alebo ako konvenčný odpad uvoľnená do životného prostredia. Stavebné materiály z demolovaných budov sú použité na zásyp stavebných jám.

Rádioaktívne odpady sú spracovávané a upravované do formy vhodnej pre trvalé uloženie v úložisku.

Postup vyraďovania pozostáva spravidla z niekoľkých etáp vymedzených vecne i časovo a z konkrétnych úloh a projektov s definovanými rozsahmi prác a cieľovým stavom. Rozsah a náročnosť demontážnych, dekontaminačných, demolačných a podporných prác, objem materiálu, s ktorým je potrebné naložiť, predpokladaná radiačná záťaž pracovníkov i ďalšie faktory sú súčasťou databázy, z ktorej sa odvádza bilancia nákladov na vyraďovanie jadrového zariadenia,  na nakladanie s materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi i zabezpečenie finálneho bezpečného stavu danej lokality.

Mechanizmus krytia nákladov na vyraďovanie jadrových zariadení

Držiteľ povolenia na vyraďovanie jadrového zariadenia je zodpovedný za zabezpečenie finančných prostriedkov určených na úhradu dodávateľských prác vyraďovania jadrového zariadenia a vlastných výkonov, ku ktorým patrí najmä nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania. Tieto finančné prostriedky sú v SR poskytované Národným jadrovým fondom na základe žiadostí držiteľa povolenia na vyraďovanie v zmysle zákona o NJF. V prípade vyraďovania jadrovej elektrárne V1 sú na krytie časti nákladov určené tiež finančné prostriedky EÚ poskytované prostredníctvom Európskej banky pre obnovu a rozvoj a účelového fondu na podporu odstavenia jadrovej elektrárne V1 (BIDSF).

Na základe plánu príslušnej etapy vyraďovania sú zostavované žiadosti držiteľa povolenia na vyraďovanie členené na jednotlivé roky a podľa jednotlivých oblastí. Tieto žiadosti po ich posúdení zo strany NJF, s ohľadom na podmienky štátneho rozpočtu a stratégiu popísanú vo vnútroštátnom programe pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom sú potom predmetom úhrady nákladov na proces vyraďovania. NJF odsúhlasuje oceňovanie výkonov držiteľa povolenia na vyraďovanie, posudzuje ekonomickú časť každej etapy plánu vyraďovania jadrového zariadenia a sleduje oprávnenosť poskytovania finančných prostriedkov na krytie nákladov.

Elektráreň Lokalita Typ reaktora Počet blokov /
elekktrický výkon na
blok [MWe]
Stav elektrárne Dátum prvej kritickosti Držiteľ povolenia
JE Bohunice A1 J. Bohunice KS-150 1/143 Vo vyraďovaní od r. 1999 1972 JAVYS, a. s.
JE Bohunice V1 J. Bohunice VVER-440/230 2/440 Vo vyraďovaní od r. 2006 1978 - 80 JAVYS, a.s.
JE Bohunice V2 J. Bohunice VVER-440/213 2/505 V prevádzke 1984 - 85 SE, a.s.
JE EMO 1,2 Mochovce VVER-440/213 2/470 V prevádzke 1998 - 99 SE, a.s.
JE EMO 3,4 Mochovce VVER-440/213 2/440 Príprava k uvedeniu do prevádzky 2020 - 2021 (predpoklad) SE, a.s.