Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

O nás

O nás

Slovenská republika, tak ako aj iné krajiny v Európskej únii a vo svete, musela riešiť otázku zabezpečenia finančných zdrojov na záverečnú časť mierového využívania jadrovej energie. Za týmto účelom bol v roku 1995 zriadený štátny účelový fond s názvom Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, ktorý bol neskôr transformovaný na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, v súčasnej podobe uvádzaný pod názvom Národný jadrový fond.

Národný jadrový fond sa riadi hlavnou zásadou financovania záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie, ktorou je, že náklady na financovanie záverečnej časti znáša prevádzkovateľ jadrového zariadenia. Zásada „polluter pays“, čo v preklade znamená „znečisťovateľ platí“, vyplýva aj zo smernice Rady európskej únie č. 2011/70/EURATOM, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Špecifikom v tejto oblasti je financovanie záverečnej časti jadrovej elektrárne A1 a čiastočne jadrovej elektrárne V1, ktoré si počas svojej prevádzky nestihli naakumulovať, resp. neakumulovali dostatočné prostriedky na ich likvidáciu. Úhrada výpadku týchto zdrojov bola prenesená na stranu všetkých spotrebiteľov elektrickej energie, ktorí platia odvod určený na úhradu tzv. historického dlhu zahrnutý v cene elektrickej energie. Jadrový fond zabezpečuje finančné prostriedky potrebné v čase, spravuje ich, rozdeľuje a poskytuje nediskriminačným a transparentným spôsobom. Taktiež zabezpečuje primerané zhodnotenie finančných prostriedkov vedených na svojich účtoch v Štátnej pokladnici.

Dlhodobá činnosť, resp. smerovanie činnosti jadrového fondu, ako aj všetkých organizácií podieľajúcich sa na riešení záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie je usmerňovaná strategickým dokumentom „Vnútroštátna politika a vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR“, ktorý je schvaľovaný vládou Slovenskej republiky.

Účelom jadrového fondu je zabezpečiť financovanie činností súvisiacich s vnútroštátnym programom nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na záverečnú časť jadrovej energetiky, zabezpečovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na nakladanie s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a spravovať finančné zábezpeky za vysokoaktívne žiariče.

Správcom Národného jadrového fondu je Ministerstvo hospodárstva SR.