Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 2 marca, 2023

Misia ARTEMIS v SR

Misia pre medzinárodné posúdenie vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike pod názvom ARTEMIS, organizovaná Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) sa uskutočnila na pozvanie SR v dňoch 12. až 22. februára 2023 v Bratislave.

Národný jadrový fond ako gestor pre vytvorenie a sledovanie vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom (VJP) a rádioaktívnymi odpadmi (RAO) a inštitúcia zabezpečujúca financovanie záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR vykonával koordináciu pri príprave, organizovaní a zabezpečení misie.

Šiesti renomovaní experti pôsobiaci v oblasti nakladania s VJP a RAO, dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, prevádzkovania a výstavby úložísk pre VJP a pre RAO zo Spojeného kráľovstva, Švédska, Švajčiarska, Nemecka, Litvy a Juhoafrickej republiky vykonali v priebehu desiatich dní partnerské hodnotenie vnútroštátnej politiky, vnútroštátneho legislatívneho a organizačného rámca, stratégie, konceptov a plánov ako aj nástrojov na deklarovanie bezpečnosti, zabezpečenie výskumných a vývojových činnosti a vytvárania dostatočných, najmä však personálnych kapacít pre plnenie postupov MAAE a záväzkov vyplývajúcich zo spoločného dohovoru o zabezpečení jadrovej bezpečnosti pri nakladaní s VJP a pri nakladaní s RAO ako aj z nariadení Európskej komisie pre nakladanie s VJP a RAO a vyraďovanie jadrových zariadení.

Popri expertoch zabezpečovali priebeh misie podľa vopred stanoveného programu a podľa pravidiel vydaných MAAE koordinátori z MAAE a počas celej misie bol prítomný pozorovateľ Európskej komisie.

Základom pre partnerské hodnotenie boli legislatívne, strategické i technické dokumenty poskytnuté expertom v časovom predstihu, odpovede na ich otázky, prezentácie k jednotlivým témam a odborné diskusie.

Zahraniční experti spolupracovali s tímom pracovníkov pôsobiacich v danej oblasti v SR, nominovaných ministerstvami ako MH SR, MZ SR, MŽP SR a MD SR, Národným jadrovým fondom, dozornými úradmi ako Úrad jadrového dozoru (ÚJD SR), Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) a tiež odborníkov pre nakladanie s VJP a pre nakladanie s RAO, ako aj pre vyraďovanie jadrových zariadení zo spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. (SE, a. s.) a z Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS, a. s.).

V rámci programu misie sa uskutočnila technická obhliadka v objektoch a zariadeniach spoločnosti JAVYS, a. s. v Jaslovských Bohuniciach umožňujúca naživo sledovať stav vyraďovania jadrovej elektrárne V1 a proces nakladania s RAO na spracovateľských technológiách.

Tím expertov konštatoval, že

  • Slovenská republika má vytvorený dobrý základ pre bezpečné a zodpovedné nakladanie s VJP a RAO, ako aj pre vyraďovanie jadrových zariadení,
  • súčasná infraštruktúra pre manažment RAO z vyraďovania jadrových zariadení má vysoký štandard,
  • je potrebné vykonať významný objem prác pri príprave hlbinného úložiska.

Výsledky misie sú zhrnuté v pozorovaniach expertov zaznamenaných v správe, ktorá bude po redakčnej kontrole zverejnená na webovej stránke MAAE. Na základe pozorovaní boli expertami formulované a s tímom slovenskej strany vzájomne odkonzultované odporúčania pre zlepšenie progresu a manažmentu v oblasti infraštruktúry, zabezpečovania ľudských zdrojov ale najmä v oblasti prípravy hlbinného úložiska pre vysokoaktívne RAO adresované predovšetkým vláde SR, dozorným orgánom, Národnému jadrovému fondu i spoločnosti JAVYS, a. s. ako držiteľovi povolenia a zároveň implementátorovi vývoja hlbinného úložiska v SR.

Tieto odporúčania by mali byť v následnom období zakomponované do takzvaného akčného plánu a stať sa súčasťou vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR, ktorého vytvorenie a napĺňanie vo všetkých členských štátoch EÚ vyplýva zo smernice Euratom. Po tom, čo MAAE vydá finálnu verziu správy z misie, bude jej slovenská i anglická verzia dostupná na webovom sídle ÚJD SR a na webovom sídle NJF.

O misii informuje aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu na svojej stránke.

  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments