Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Prispievatelia a žiadatelia

PRISPIEVATELIA A ŽIADATELIA

Prispievatelia do Národného jadrového fondu sú prevažne držitelia povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktorí odvádzajú finančné prostriedky za účelom ich neskoršieho použitia na vyradenie tohto jadrového zariadenia z prevádzky, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania, prípadne nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom, ak sa jedná o reaktorové jadrové zariadenie. Ďalším zdrojom prostriedkov v jadrovom fonde je odvod platený koncovými odberateľmi elektrickej energie, zahrnutý v cene elektrickej energie. Tento odvod je určený na úhradu nákladov spojených s vyraďovaním jadrových elektrární A1 a V1, ktoré počas svojej prevádzky nestihli naakumulovať dostatok finančných prostriedkov na svoju záverečnú časť.

Finančné prostriedky Národného jadrového fondu môžu byť použité len na činnosti záverečnej časti jadrovej energetiky, činnosti súvisiace s nakladaním s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi. Financovanie týchto činností je realizované na základe žiadostí, ktoré musia byť v súlade s Vnútroštátnym programom nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR. Žiadať finančné prostriedky NJF môžu len oprávnení žiadatelia, ktorí spĺňajú všetky podmienky stanovené zákonom o Národnom jadrovom fonde.

Schéma financovania záverečnej časti jadrovej energetiky v SR