Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Skladovanie RAO

SKLADOVANIE RAO

Skladovanie je proces, pri ktorom sa rádioaktívne odpady (RAO) dočasne umiestňujú do objektov, priestorov, zariadení na to určených s úmyslom s nimi v budúcnosti nakladať (napr. umiestniť ich v budúcnosti do úložiska, krátkodobo ich skladovať pred ďalším spracovaním).

V procese nakladania s RAO sa skladovanie využíva z viacerých dôvodov. Jedným z dôvodov je skladovanie RAO pred ich ďalším spracovaním, resp. úpravou z dôvodu vyrovnávania nerovnakých kapacitných možností v technológiách spracovania a úpravy RAO. Systém nakladania s RAO je samozrejme optimalizovaný, pričom sa kladie dôraz na vzájomnú nadväznosť a s tým spojenú kapacitnú dostatočnosť jednotlivých technológií. Rádioaktívne odpady sa skladujú iba ak je to nevyhnutné z kapacitných, či technologických dôvodov.

Ďalším dôvodom je výstavba nových technológií pre spracovanie a úpravu RAO. V procese vyraďovanie vzniká napr. veľké množstvo kovových rádioaktívnych odpadov, ktoré sú aktuálne umiestnené v skladoch a čakajú na uvedenie zariadenia na pretavovanie kovových RAO do aktívnej prevádzky. Špecifickým prípadom je skladovanie historických kvapalných RAO z prevádzky jadrovej elektrárne A1, ktoré sú buď postupne solidifikované do vhodnej matrice, resp. sa rieši možný spôsob ich spracovania.

Rádioaktívne odpady sú ďalej skladované z dôvodu poklesu ich aktivity a následného uvoľnenia do životného prostredia. Ak sa jedná o odpady vyššej aktivity, tieto sú buď dlhodobo skladované za účelom poklesu ich aktivity a následného uloženia v Republikovom úložisku RAO, alebo sa čaká na vybudovanie hlbinného úložiska, v ktorom bude možné takéto odpady trvale umiestniť (uložiť).

Na účely skladovania rádioaktívnych odpadov z vyraďovania našich jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach sú určené certifikované sklady, ktoré sú súčasťou jadrového zariadenia Technológie spracovania a úpravy RAO. Špeciálnym skladom je tzv. Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov v Jaslovských Bohuniciach, ktorý je určený na skladovanie pevných, resp. spevnených RAO. Tento sklad má tri základné funkcie. Je určený pre odpady, ktoré bude možné uvoľniť do životného prostredia, tzv. vymieracia funkcia skladu, odpady určené na ďalšie spracovanie, resp. úpravu, tzv. vyrovnávacia funkcia skladu, a odpady určené na dlhodobé skladovanie skladované v tienených alebo netienených kontajneroch, tzv. skladovacia funkcia skladu.