Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Rádioaktívne a jadrové materiály neznámeho pôvodu

RÁDIOAKTÍVNE A JADROVÉ MATERIÁLY NEZNÁMEHO PÔVODU

Slovenská republika prevzala na seba zodpovednosť za nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi (IRAO), ako aj za rádioaktívne a jadrové materiály neznámeho pôvodu (RMNP) nachádzajúce sa naj jej území. Inštitucionálne odpady pochádzajú z využívania rádioaktívnych žiaričov, materiálov, chemikálií a obalových jadrových materiálov (mimo vyhoretého jadrového paliva) štátnymi a verejnoprávnymi inštitúciami, organizáciami a podnikmi, najmä v oblasti zdravotníctva, školstva, kontroly, merania a defektoskopie, ako aj v oblasti obrany. V zmysle princípu „znečisťovateľ platí“ realizuje SR zber, spracovanie a skladovanie vzniknutých odpadov na náklady producenta odpadu. Skladovanie týchto odpadov až do ich bezpečného uloženia je centralizované v novovybudovanom sklade inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu v Mochovciach (tzv. sklad IRAO a RMNP), ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2016. Prevádzku tohto skladu zabezpečuje spoločnosť JAVYS, a. s.

Opustený žiarič alebo opustený rádioaktívny, príp. jadrový materiál sa v čase nálezu (napr. nálezy rádioaktívnych a jadrových materiálov na hraniciach, na vstupoch do železiarní, na skládkach komunálneho odpadu riešené políciou a Úradom verejného zdravotníctva SR, prípadne aj Úradom jadrového dozoru SR, či Ministerstvom dopravy a výstavby SR) považuje za rádioaktívny, príp. jadrový materiál neznámeho pôvodu. Takéto materiály musia byť eliminované zo životného prostredia, spracované a zlikvidované. Podnet vydáva obyčajne Úrad verejného zdravotníctva SR, dohľadanie, prepravu, identifikáciu a skladovanie vykonávajú oprávnené organizácie.

Pokiaľ nemožno zistiť pôvodcu alebo vlastníka rádioaktívneho materiálu, príslušný orgán vyhlási nález za inštitucionálny rádioaktívny odpad určený na likvidáciu. Náklady spojené s vyhľadaním, bezpečným odovzdaním, prepravou, skladovaním, úpravou na ukladanie a ukladaním rádioaktívneho materiálu neznámeho pôvodu nesie štát.

V rámci spoločenskej zodpovednosti je potrebné garantovať okamžitý transport a bezpečné nakladanie s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu, aby sa predišlo ohrozeniu obyvateľov, šíreniu týchto materiálov do životného prostredia a sekundárnej kontaminácii ďalších materiálov. To si vyžaduje značné náklady a právnu istotu úhrady týchto nákladov. Národný jadrový fond je garantom krytia týchto nákladov. Náklady na prevádzku skladu IRAO a RMNP a náklady na zber, spracovanie, skladovanie rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu uhrádza Národný jadrový fond z dotácie Ministerstva hospodárstva SR vyčlenenej na tento účel. Tieto náklady sú súčasťou štátneho rozpočtu. Celkovo bolo z Národného jadrového fondu do konca roka 2018 na tieto činnosti vynaložených 4,08 mil. EUR.