Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 15 mája, 2023

Oznámenie o začatí SEA procesu

Národný jadrový fond informuje o predložení oznámenia v rámci SEA procesu pre strategický dokument „Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike“

Bližšie informácie sú dostupné na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vnutrostatny-program-nakladania-s-vyhoretym-jadrovym-palivom-radioakti

DOPLNENÉ 11.8.2023: Rozsah hodnotenia je dostupný na https://www.njf.sk/sea-proces-rozsah-hodnotenia/

  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments