Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Ukladanie RAO

UKLADANIE RAO

Republikové úložisko RAO v Mochovciach

V súčasnosti je na Slovensku len jedno jadrové zariadenie na ukladanie rádioaktívnych odpadov – Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v lokalite Mochovce. Toto zariadenie je určené na trvalé umiestnenie nízkoaktívnych a veľmi nízkoaktívnych odpadov bez úmyslu ich následne vyberať.  Odpady vyššej aktivity potrebujú väčšiu mieru izolácie od životného prostredia, preto nie je možné ich ukladať v takomto type úložiska. Odpadmi vyššej aktivity sú myslené stredneaktívne rádioaktívne odpady a vyhoreté jadrové palivo, ktoré zatiaľ nie je definované ako rádioaktívny odpad (vysokoaktívne rádioaktívne odpady sa v SR neprodukujú).

Čo sa týka konštrukčného hľadiska je toto jadrové zariadenie rozdelené na dve časti. V jednej časti sa ukladajú nízkoaktívne odpady vo vláknobetónových kontajneroch, ktoré sa umiestňujú do želozobetónových boxov zoskupených do samostatne stojacich dvojradov. Kapacita jedného dvojradu je 3 200 vláknobetónových kontajnerov. Prevádzka úložiska začala v roku 2001, aktuálne sú v areáli úložiska vybudované a prevádzkované tri úložné dvojrady, pričom výstavba tretieho úložného dvojradu bola hradená zo zdrojov EÚ z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia jadrovej elektrárne V1. Celkovo sa uvažuje s výstavbou 7,5 dvojradu, ktoré by mali pokrývať potrebu uloženia rádioaktívneho odpadu z prevádzky, ako aj z vyraďovania všetkých jadrových zariadení nachádzajúcich sa aktuálne na území SR. Do tohto úložiska rádioaktívnych odpadov sú ukladané nielen odpady z vyraďovania jadrovej elektrárne A1 a V1, ale aj odpady z prevádzky jadrových elektrární v Mochovciach a v Jaslovských Bohuniciach. Ukladanie prevádzkových odpadov je hradené držiteľom povolenia na prevádzku jadrovej elektrárne.

Druhá časť slúži na ukladanie veľmi nízkoaktívných odpadov vo veľkoobjemových vakoch a sudoch. Vzhľadom nato, že tieto odpady majú len mierne vyššiu aktivitu ako je ich limit pre uvoľnenie do životného prostredia, obalové súbory sú umiestňované rovno do úložných pruhov, kde hlavnú bariéru predstavuje zhutnený íl. Vybudovanie úložiska veľmi nízkoaktívnych odpadov je rozdelené na tri etapy. V prvej etape bol vybudovaný úložný modul pre 20 000 m3 veľmi nízkoaktívnych odpadov pre potreby vyraďovania jadrovej elektrárne A1 hradený zo zdrojov Národného jadrového fondu, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2016. V druhej etape sa uskutočnila výstavba druhého modulu pre 9 000 m3 veľmi nízkoaktívnych odpadov pre potreby vyraďovania jadrovej elektrárne V1, ktorá bola financovaná zo zdrojov EÚ. V budúcnosti sa uvažuje s výstavbou tretieho modulu pre veľmi nízkoaktívne odpady z ostatných jadrových zariadení.

Úložný pruh pre veľmi nízkoaktívne odpady. Zdroj: www.javys.sk.

Národný jadrový fond financuje činnosti súvisiace so samotným ukladaním rádioaktívnych odpadov z vyraďovania jadrovej elektrárne A1 a V1, ktoré tvoria časť nákladov z celkových finančných prostriedkov vynaložených na vyraďovanie týchto jadrových elektrární. Ukladané veľmi nízkoaktívne odpady pochádzajú najmä z vyraďovania jadrovej elektrárne A1 z dôvodu existencie väčšieho množstva kontaminovaných zemín a betónov. Taktiež sú finančné prostriedky vynakladané na budovanie nových úložných štruktúr, či už dvojradov pre nízkoaktívne odpady alebo úložných kapacít pre veľmi nízkoaktívne odpady, ako aj na monitorovanie bezpečnosti. Finančné prostriedky vynakladané na tieto činnosti sú poskytované z podúčtu e), ktorý je na tieto účely určený. Ukladanie nízkoaktívnych a veľmi nízkoaktívnych odpadov z jadrovej elektrárne A1 a výstavba zodpovedajúcich úložných kapacít je plne hradená z prostriedkov Národného jadrového fondu, a to konkrétne z odvodu určeného na krytie historického dlhu. V prípade jadrovej elektrárne V1 sú tieto činnosti spolufinancované zo zdrojov EÚ z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia jadrovej elektrárne V1.