Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Category: Aktuality

On 15 mája, 2023

Oznámenie o začatí SEA procesu

Národný jadrový fond informuje o predložení oznámenia v rámci SEA procesu pre strategický dokument „Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike“ Bližšie informácie sú dostupné na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vnutrostatny-program-nakladania-s-vyhoretym-jadrovym-palivom-radioakti
On 2 marca, 2023

Misia ARTEMIS v SR

Misia pre medzinárodné posúdenie vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike pod názvom ARTEMIS, organizovaná Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) sa uskutočnila na pozvanie SR v dňoch 12. až 22. februára 2023 v Bratislave. Národný jadrový fond ako gestor pre vytvorenie a sledovanie vnútroštátneho
On 16 decembra, 2022

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Národný jadrový fond informuje o zverejnení konsolidovaného znenia smernice č. 6/2019 MH SR o podávaní, preverovaní a evidencii oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, ktoré vyplývajú zo Smernice č. 4/2022 MH SR z 12. decembra 2022.
On 11 augusta, 2022

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku verejného obstarávania za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na predmet zákazky: „Zabezpečenie stravovania formou elektronických stravovacích kariet“  
On 5 augusta, 2022

Protikorupčná politika

Národný jadrový fond informuje o zverejnení protikorupčnej politiky na svojom webovom sídle.
On 28 júla, 2022

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku verejného obstarávania za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na predmet zákazky „Technicko – organizačné zabezpečenie medzinárodnej expertnej misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) ARTEMIS v dňoch 12. 02. – 22. 02. 2023.”
On 11 marca, 2022

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku verejného obstarávania za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na poskytnutie služieb „IT – Technická podpora a servis”