NJF SR

O nás

Gestor fondu

Orgány fondu

Dokumenty

Zoznam žiadostí

Účty fondu

Stratégia

Aktuality

Rozpočet

RAO v SR

Sklady a úložiská

Kontakty

FAQs

NÁRODNÝ JADROVÝ FOND NA VYRAĎOVANIE JADROVÝCH ZARIADENÍ A NA NAKLADANIE S VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM A RÁDIOAKTÍVNYMI ODPADMI

Národný jadrový fond bol zriadený zo zákona   Národnej rady Slovenskej  republiky  č. 238/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Legislatíva

Zákon č. 238/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 125/2002 Z. z.). Ďalšími záväznými dokumentmi jadrového fondu sú Štatút a Organizačný poriadok jadrového fondu.

Predmet činnosti jadrového fondu

Účelom zriadenia a činnosti jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky podľa § 7 určené na záverečnú časť jadrovej energetiky v dostatočnom množstve a transparentným a nediskriminačným spôsobom poskytovať tieto prostriedky osobám uvedeným v § 10 ods. 1 na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na účely podľa § 9 ods. 1 za podmienok uvedených v § 10 a v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z medzinárodnej dohody.

Zdroje jadrového fondu

(1) Zdrojmi jadrového fondu sú finančné prostriedky uhrádzané ako

 1. príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku jadrových zariadení, ktoré vyrábajú elektrinu, za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu a z predajnej ceny vyrobenej elektriny v jadrovom zariadení (ďalej len „povinné príspevky“),

 2. transfer z výdavkového rozpočtového účtu Ministerstva hospodárstva SR, ako odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav, určený na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky, vytváraných počas doterajšej prevádzky jadrových zariadení na účely výroby elektriny, vo výške dlhu vytvoreného ku dňu účinnosti tohto zákona (ďalej len „odvod“); odvod je súčasťou ceny dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny,

 3. pokuty uložené úradom podľa osobitného predpisu,

 4. úroky (výnosy) z vkladov na účtoch jadrového fondu,

 5. dobrovoľné príspevky od fyzických osôb a právnických osôb,

 6. dotácie a príspevky z fondov Európskej únie a z ďalších medzinárodných organizácií, finančných inštitúcií a fondov poskytnuté na úhradu nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky,

 7. dotácie zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nákladov vynaložených na nakladanie s jadrovým materiálom alebo rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy; tieto dotácie sú poskytované v plnej výške nevyhnutných nákladov na nakladanie a likvidáciu jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, ktorých pôvodca nie je známy; tieto dotácie zo štátneho rozpočtu sa poskytujú podľa zákona o štátnom rozpočte; ak sa dodatočne zistí pôvodca týchto materiálov a odpadov, postupuje sa podľa osobitného predpisu,

 8. dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované z iných dôvodov ako v písmene g) na základe rozhodnutia vlády o ich poskytnutí; dotácie zo štátneho rozpočtu sa poskytujú podľa zákona o štátnom rozpočte,

 9. výnosy z finančných operácií podľa § 9 ods. 2 písm. b),

 10. ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný predpis alebo medzinárodná dohoda,

 11. poplatky od žiadateľov o vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu s rádioaktívnym žiaričom, predstavujúce finančnú zábezpeku.

(2) Povinné príspevky podľa odseku 1 písm. a) je držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu, povinný zaplatiť na účet jadrového fondu ako súčet fixnej časti povinného príspevku v sume 13.428,26 Eura ročne za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu ním prevádzkovaného jadrového zariadenia a variabilnej časti povinného príspevku vo výške 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za uplynulý rok. Výšku fixnej časti povinného príspevku držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia každoročne valorizuje o mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien za predchádzajúci rok, určenú Štatistickým úradom SR, so zaokrúhlením na dve desatinné miesta. Podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na účet jadrového fondu ustanoví vláda nariadením.

Žiadatelia

Žiadateľom môže byť držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia pre obdobie ukončenia prevádzky, držiteľ povolenia na etapu vyraďovania, na uzatvorenie úložiska a inštitucionálnu kontrolu, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom, na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení alebo mimo neho alebo držiteľom povolenia na vývoz jadrových materiálov alebo na prepravu rádioaktívnych materiálov vrátane ich medzinárodnej prepravy. Prostriedky jadrového fondu možno použiť na úhradu oprávnených nákladov, ktoré boli vynaložené na činnosti súvisiace so záverečnou časťou jadrovej energetiky uvedené v zákone. Prostriedky jadrového fondu možno poskytnúť žiadateľom ako účelovú dotáciu na základe písomnej žiadosti doloženej projektom s technickým a ekonomickým odôvodnením. Finančné prostriedky je možné poskytnúť len po splnení podmienok definovaných zákonom           č. 238/2006 Z. z. a po ich schválení Radou jadrového fondu.