NJF SR

O nás

Gestor fondu

Orgány fondu

Dokumenty

Zoznam žiadostí

Účty fondu

Stratégia

Aktuality

Rozpočet

Kontakty

FAQs

NÁRODNÝ JADROVÝ FOND

Národný jadrový fond bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/2006 Z. z. a v súčasnosti sa riadi zákonom Národnej rady Slovenskej  republiky  č. 308/2018 Z. z.

Predmet činnosti jadrového fondu

Účelom jadrového fondu je zabezpečiť financovanie činností súvisiacich s vnútroštátnym programom nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na záverečnú časť mierového využívania jadrovej energie, zabezpečovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu a spravovať finančné zábezpeky za vysokoaktívne žiariče podľa osobitného predpisu.

Zdroje jadrového fondu

(1) Zdrojmi jadrového fondu sú finančné prostriedky uhrádzané ako

 1. povinné príspevky, 

 2. povinné platby,

 3. transfer z výdavkového rozpočtového účtu Ministerstva hospodárstva SR, ako odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, určený na úhradu historického dlhu; odvod je súčasťou ceny elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny,

 4. pokuty uložené úradom podľa osobitného predpisu a sankcie podľa § 16,

 5. výnosy z vkladov na účtoch jadrového fondu,

 6. dobrovoľné príspevky od fyzických osôb a právnických osôb,

 7. dotácie a príspevky z fondov Európskej únie a z ďalších medzinárodných organizácií, finančných inštitúcií a fondov poskytnuté na úhradu nákladov záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie,

 8. dotácie zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nevyhnutných nákladov vynaložených na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a na nakladanie s rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu, pričom tieto dotácie sú poskytované v plnej výške; ak sa dodatočne zistí pôvodca týchto materiálov a odpadov, postupuje sa podľa osobitného predpisu,

 9. dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované z iných dôvodov ako podľa písmena h) na základe rozhodnutia vlády o ich poskytnutí,

 10. výnosy z finančných operácií podľa § 12 ods. 3 písm. b),

 11. ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná

 12. poplatky od právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikaeľov žiadajúcich o vydanie povolenia alebo držiteľov povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorí budú nakladať s vysokoaktívnym žiaričom podľa osobitného predpisu, predstavujúce finančnú zábezpeku vo výške určenej oprávnenou organizáciou, ktorá je držiteľom povolenia Úradu verejného zdravotníctvo Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a ktorá zároveň spĺňa podmienky podľa § 13 ods. 1.

(2) Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny je povinný zaplatiť povinné príspevky na účet jadrového fondu. Povinnosť podľa prvej vety vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny a zaniká dňom odstavenia jadrového zariadenia z dôvodu ukončenia jeho prevádzky na účel vyraďovania.

Žiadatelia

(1) Finančné prosriedky jadrového fondu možno poskytnúť len na účely podľa § 12 ods. 1 žiadateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 1. je držiteľom povolenia na
  1.  etapu vyraďovania jadrového zariadenia,
  2. prevádzku jadrového zariadenia na ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva,
  3. uzatvorenie úložiska rádioaktívnych odpadov alebo úložiska vyhoretého jadrového paliva a jeho inštitucionálnu kontrolu,
  4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom,
  5. nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení alebo mimo jadrového zariadenia alebo
  6. vývoz jadrových materiálov alebo prepravu rádioaktívnych materiálov vrátane ich medzinárodnej prepravy,
 2. má uhradené povinné príspevky alebo povinné platby, ak je žiadateľom prevádzkovateľ jadrového zariadenia na výrobu elektriny alebo prevádzkovateľ jadrového zariadenia iného ako jadrového zariadenia na výrobu elektriny,
 3. uhradil v lehote pokuty uložené podľa osobitného predpisu a sankcie uložené podľa § 16,
 4. nebolo u neho zistené neoprávnené, neefektívne alebo nehospodárne nakladanie s poskytnutými finančnými prostriedkami jadrového fondu alebo zadržanie finančných prostriedkov jadrového fondu, alebo použitie finančných prostriedkov jadrového fondu na iný účel, ako boli poskytnuté,
 5. preukáže, že za obdobie piatich rokov pred podaním žiadosti riadne splnil všetky svoje daňové a odvodové povinnosti a že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne neevidujú voči nemu žiadne pohľadávky; to neplatí, ak je žiadateľom prevádzkovateľ jadrového zariadenia, ktorý povolenie na prevádzkovanie jadrového zariadenia získal v období kratšom ako päť rokov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; takýto žiadateľ preukáže splnenie uvedených povinností za obdobie od začatia prevádzkovania jadrových zariadení,
 6. predloží žiadosť a jej prílohy, ktoré spĺňajú náležitosti podľa § 14.

(2)  Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov jadrového fondu je, že činnosti súvisiace so záverečnou časťou mierového využívania jadrovej energie, na ktoré sa prostriedky požadujú, sú v súlade s vnútroštátnym programom a že týmito činnosťami nedôjde k nevyváženosti energetickej sústavy Slovenskej republiky alebo k ohrozeniu alebo zhoršeniu životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva.