Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 7 januára, 2020

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2020

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF, ktoré spĺňali podmienky podľa zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde boli posúdené Radou správcov Národného jadrového fondu, ktorá následne schválila finančné prostriedky pre tieto žiadosti na rok 2020. Žiadosti pokrývajú financovanie hlavných a podporných činností vyraďovania jadrovej elektrárne A1 a nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania, financovanie podporných činností vyraďovania jadrovej elektrárne V1, ako aj nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania, financovanie činností skladovania vyhoretého jadrového paliva z jadrovej elektrárne V1, vývoja hlbinné úložiska a nakladania s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu.

Aktuálne žiadosti prijímateľov finančných prostriedkov NJF na rok 2020

  • By admin  0 Comments   

    0 Comments