Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 23 marca, 2015

NÁRODNÝ JADROVÝ FOND

Účelom jadrového fondu je zabezpečiť financovanie činností súvisiacich s vnútroštátnym programom nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na záverečnú časť mierového využívania jadrovej energie, zabezpečovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu a spravovať finančné zábezpeky za vysokoaktívne žiariče podľa osobitného predpisu.

  • By admin  0 Comments   

    0 Comments