Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 25 augusta, 2020

Prípravy pre misiu ARTEMIS pokračujú

Dňa 20. 08. 2020 sa v priestoroch Národného jadrového fondu uskutočnilo prípravné stretnutie k expertnej misii ARTEMIS. Prípravného stretnutia sa okrem zástupcov Národného jadrového fondu zúčastnili aj zástupcovia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, zástupcovia ministerstiev (MH SR, MŽP SR, MDAV SR), dozorných úradov (ÚJD SR, ÚVZ SR), spoločností JAVYS, a. s. a Slovenských elektrární, a. s., ktoré pôsobia v oblasti záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR. Veľkým benefitom bola aj účasť šéfa expertného tímu hodnotiteľov, ktorý sa stretnutia zúčastnil online.

Na stretnutí boli prezentované základné informácie o misii, ako aj o Vnútroštátnom programe nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom v SR, ktorý je kľúčovým strategickým dokumentov pre záverečnú časť mierového využívania jadrovej energie v SR. Diskutované boli aj oblasti, ktoré budú podrobené posúdeniu, pričom dôraz bol kladený najmä na oblasť vývoja hlbinného úložiska v Slovenskej republike.

Misia ARTEMIS je expertnou službou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a v Slovenskej republike sa uskutoční v termíne 14. až 24. februára 2021. Jej účelom a hlavným cieľom je posúdenie Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom v SR z pohľadu dodržiavania požiadaviek a odporúčaní Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ako aj z pohľadu napĺňania ustanovení medzinárodných zmlúv v oblasti nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom. Zo strany Slovenskej republiky misiu organizačne aj finančne zabezpečuje Národný jadrový fond, keďže Rada správcov Národného jadrového fondu je gestorom pre vypracovanie a aktualizáciu vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu. Pre dosiahnutie cieľov bol realizátorom výkonu misie (Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu) zostavený sedemčlenný  tím nezávislých expertov zo Spojeného kráľovstva, Švédska, Švajčiarska, Litvy a Nemecka.

  • By admin  0 Comments   

    0 Comments