Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Orgány jadrového fondu – koncept

ORGÁNY JADROVÉHO FONDU

RADA SPRÁVCOV NJF

Najvyšším orgánom Národného jadrového fondu je rada správcov, ktorá je zároveň jeho štatutárnym orgánom. Jednou z hlavných úloh rady správcov je posudzovať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Národného jadrového fondu. Pri posudzovaní sa kladie dôraz na účelnosť a hospodárnosť použitia prostriedkov fondu, ako aj na súlad s vnútroštátnym programom. Vnútroštátna politika a vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR je strategickým dokumentom pre oblasť záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie na Slovensku, ktorý vypracúva a aktualizuje rada správcov v spolupráci so zákonom určenými osobami.

Rada správcov zasadá minimálne raz za mesiac a na zasadnutí prijíma rozhodnutia týkajúce sa hospodárenia s finančnými prostriedkami Národného jadrového fondu, strategických a administratívnych dokumentov, rozpočtu, ako aj  podkladov pre financovanie záverečnej časti jadrovej energetiky a nakladania s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu. Zápisnice zo zasadnutí rady správcov sú zverejňované na webovej stránke NJF.

Členovia Rady správcov NJF:

Ing. Ladislav Éhn
predseda rady správcov

 

Je absolventom Fakulty jadrovej a fyzikálne-inžinierskej ČVUT Praha. Od roku 1980 do 1988 pôsobil ako vedecký pracovník v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne, v Rusku. Do roku 2006 bol zamestnancom Slovenských elektrární, kde pôsobil na rôznych pozíciách v oblasti rádiochémie, spracovania a ukladania rádioaktívnych odpadov, následne v spoločnosti JAVYS a. s., ako riaditeľ sekcie v rovnakej oblasti. Od roku 2010 je starostom obce Kalná nad Hronom.

prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
podpredseda rady správcov za MF SR

 

V roku 1985 ukončil medziodborové štúdium Jadrová energetika na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Je autorom príp. spoluautorom 6 kníh a vyše 500 vedeckých a odborných prác. Od roku 2005 je riadnym profesorom v odbore jadrová energetika (DrSc. 2011) a v súčasnosti je odborným garantom Jadrového a fyzikálneho inžinierstva v Bc. a MSc. stupni vzdelávania na Slovensku. V roku 2015 založil v Bratislave European Decommissioning Academy. Od roku 2004 je predsedom SNUS a v rokoch 2009 – 2011 bol prezidentom ENS so sídlom v Bruseli.

Ing. Juraj Homola
podpredseda rady správcov za ÚJD SR

 

Je absolventom Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 1997 pracoval na Úrade jadrového dozoru SR, na pozícii inšpektora jadrovej bezpečnosti. Aktuálne pôsobí na Úrade jadrového dozoru SR ako riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov a vyraďovania jadrových zariadení.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
člen rady správcov

 

Ukončil vysokoškolské štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Trnave, odbor Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. Pôsobí na Materiálovotechnologickej fakulte STU a vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike vývoja informačných a riadiacich systémov, vrátane bezpečnostne kritických riadiacich systémov v energetike.

Ing. Ľubomír Kuchta
člen rady správcov

 

Absolvoval Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave so špecializáciou automatizačná technika. Pracoval ako projektant a hlavný inžinier projektov systémov I&C pre jadrové elektrárne, potom na Úrade jadrového dozoru SR v rôznych pozíciách vrátane podpredsedu ÚJD SR. Neskôr bol vyslaný na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli, kde pôsobil ako radca pre energetiku a jadrovú bezpečnosť. Po návrate pracoval na Ministerstve hospodárstva SR v pozícii riaditeľa odboru palív a energetiky.

Ing. Ján Petrovič, PhD.
člen rady správcov

 

Je absolventom Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. Od roku 1988 do roku 1995 pôsobil v spoločnosti Baňa Dolina, a. s. vo Veľkom Krtíši. Od roku 1995 pôsobí na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky na viacerých pozíciách. V roku 2004 sa stal riaditeľom odboru energetickej politiky a od roku 2007 vykonáva funkciu generálneho riaditeľa sekcie energetiky.

Ing. Juraj Václav, PhD.
člen rady správcov

 

Absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, študijný odbor tepelné jadrové energetické stroje a zariadenia. Po ukončení štúdia pracoval v rokoch 1983 až 1998 v Jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice, posledné roky ako vedúci reaktorového bloku. V rokoch 1998 až 2001 pracoval vo firme Siemens, ako vedúci koordinátor projektov. Od roku 2001 pracuje na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky ako inšpektor jadrovej bezpečnosti, od roku 2002 vo funkcii riaditeľ odboru jadrových materiálov. V roku 2016 obhájil dizertačnú prácu na Technickej univerzite v Košiciach v odbore energetické stroje a zariadenia.

DOZORNÁ RADA NJF

Dozorným orgánom Národného jadrového fondu, ktorý má za úlohu kontrolovať hospodárenie, účelnosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov fondu, ako aj dodržiavanie právnych predpisov, ktoré sa týkajú tohto hospodárenia je dozorná rada. Členovia dozornej rady sú menovaní podľa § 7 ods. 4 zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde. Dozorná rada má päť členov. Predsedom dozornej rady je štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky vymenovaný ministrom financií. Ďalšími členmi dozornej rady sú štátny tajomník ministerstva hospodárstva vymenovaný ministrom hospodárstva, podpredseda Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) vymenovaný predsedom ÚJD SR, zástupca Ministerstva životného prostredia SR vymenovaný ministrom životného prostredia Slovenskej republiky a zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vymenovaný ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Členovia Dozornej rady NJF:

Ing. Marcel Klimek, štátny tajomník Ministerstva financií SR – predseda dozornej rady
RNDr. Karol Galek, MSc., štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR – člen dozornej rady
Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR – člen dozornej rady
Ing. Eduard Metke, CSc., podpredseda Úradu jadrového dozoru SR – člen dozornej rady
RNDr. Vladimír Jurina, odborný konzultant Úradu verejného zdravotníctva SR – člen dozornej rady

ĎALŠIE ORGÁNY NJF

Ďalšími orgánmi jadrového fondu sú riaditeľ a hlavný kontrolór Národného jadrového fondu.

Riaditeľ je výkonný orgán jadrového fondu a za svoju činnosť zodpovedá rade správcov. Zúčastňuje sa na zasadnutiach rady správcov s poradným hlasom.  Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich mu zo zákona o Národnom jadrovom fonde zriaďuje skupinu odborných zamestnancov z technickej, ekonomickej a administratívnej oblasti a riadi jej činnosť.

Hlavný kontrolór je nezávislým kontrolným orgánom jadrového fondu. Jeho úlohou je kontrola finančných operácií, ktoré súvisia so zabezpečovaním zdrojov, ako aj s poskytovaním finančných prostriedkov jadrového fondu. Pri svojej kontrole dbá na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť, účelnosť, ako aj oprávnenosť nakladania s finančnými prostriedkami fondu.

Ing. Peter Neštický – riaditeľ Národného jadrového fondu
Ing. Ivan Horváth – hlavný kontrolór Národného jadrového fondu