Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

NÁRODNÝ JADROVÝ FOND

Národný jadrový fond bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/2006 Z. z. a v súčasnosti sa riadi zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/2018 Z. z.

Predmet činnosti jadrového fondu

Účelom jadrového fondu je zabezpečiť financovanie …

Zdroje jadrového fondu

Zdrojmi jadrového fondu sú finančné prostriedky uhrádzané ako…

Žiadatelia

inančné prosriedky jadrového fondu možno poskytnúť len na účely…

Kontakt

Zobraziť kontaktné informácie

Predmet činnosti jadrového fondu

Účelom jadrového fondu je zabezpečiť financovanie činností súvisiacich s vnútroštátnym programom nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na záverečnú časť mierového využívania jadrovej energie, zabezpečovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu a spravovať finančné zábezpeky za vysokoaktívne žiariče podľa osobitného predpisu.

Followers

Since

Happy Clients

Projects

Zdroje jadrového fondu

Zdrojmi jadrového fondu sú finančné prostriedky uhrádzané ako

dotácie zo štátneho rozpočtu

poskytované z iných dôvodov ako podľa písmena h) na základe rozhodnutia vlády o ich poskytnutí

výnosy

z finančných operácií podľa § 12 ods. 3 písm. b)

transfer

transfer  z výdavkového rozpočtového účtu Ministerstva hospodárstva SR, ako odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, určený na úhradu historického dlhu; odvod je súčasťou ceny elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny

pokuty

uložené úradom podľa osobitného predpisu a sankcie podľa § 16

dotácie zo štátneho rozpočtu

určené na úhradu nevyhnutných nákladov vynaložených na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a na nakladanie s rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu, pričom tieto dotácie sú poskytované v plnej výške; ak sa dodatočne zistí pôvodca týchto materiálov a odpadov, postupuje sa podľa osobitného predpisu

dobrovoľné príspevky

od fyzických osôb a právnických osôb

dotácie a príspevky

z fondov Európskej únie a z ďalších medzinárodných organizácií, finančných inštitúcií a fondov poskytnuté na úhradu nákladov záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie

výnosy

z vkladov na účtoch jadrového fondu

ďalšie zdroje

ak tak ustanoví osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná

poplatky

od právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikaeľov žiadajúcich o vydanie povolenia alebo držiteľov povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorí budú nakladať s vysokoaktívnym žiaričom podľa osobitného predpisu, predstavujúce finančnú zábezpeku vo výške určenej oprávnenou organizáciou, ktorá je držiteľom povolenia Úradu verejného zdravotníctvo Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a ktorá zároveň spĺňa podmienky podľa § 13 ods. 1.

WHY CHOOSE US

WE ARE AGENCY OF THE YEAR

AMAZING PARALLAX SECTIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis ut. .

CAREFULLY CRAFTED ELEMENTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis ut. .

AMAZING PARALLAX SECTIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis ut. .

WE ARE EXPERTS AT

SHOWCASE YOUR PORTFOLIO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.

95%
#2897bd
Development

65%
#2897bd
Javascript

85%
#2897bd
Wordpress

75%
#2897bd
Graphic Design

MEET OUR TEAM

GET TO KNOW OUR STAFF

ANIEL VERONICO

Natalie KONDOR

rada manažérov

hjfsakfhkjsa

ALBERT BERENG

Bleora Torja

ITS LOOKS GREAT AND

AWESOME ON EVERY DEVICE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.

Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet.

Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.