Care about future generations...
  • Slovenčina
  • English

Financial Management

dotácie zo štátneho rozpočtu

poskytované z iných dôvodov ako podľa písmena h) na základe rozhodnutia vlády o ich poskytnutí

pokuty

uložené úradom podľa osobitného predpisu a sankcie podľa § 16

výnosy

z vkladov na účtoch jadrového fondu

výnosy

z finančných operácií podľa § 12 ods. 3 písm. b)

ďalšie zdroje

ak tak ustanoví osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná

dobrovoľné príspevky

od fyzických osôb a právnických osôb

dotácie a príspevky

z fondov Európskej únie a z ďalších medzinárodných organizácií, finančných inštitúcií a fondov poskytnuté na úhradu nákladov záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie

transfer

transfer  z výdavkového rozpočtového účtu Ministerstva hospodárstva SR, ako odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, určený na úhradu historického dlhu; odvod je súčasťou ceny elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny

dotácie zo štátneho rozpočtu

určené na úhradu nevyhnutných nákladov vynaložených na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a na nakladanie s rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu, pričom tieto dotácie sú poskytované v plnej výške; ak sa dodatočne zistí pôvodca týchto materiálov a odpadov, postupuje sa podľa osobitného predpisu

poplatky

od právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikaeľov žiadajúcich o vydanie povolenia alebo držiteľov povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorí budú nakladať s vysokoaktívnym žiaričom podľa osobitného predpisu, predstavujúce finančnú zábezpeku vo výške určenej oprávnenou organizáciou, ktorá je držiteľom povolenia Úradu verejného zdravotníctvo Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a ktorá zároveň spĺňa podmienky podľa § 13 ods. 1.

BILANCIA PRÍJMOV A ZDROJOV